Mlýn, žena a hodiny, potřebují každou chvíli opravu.
(německé přísloví)

Slabův, Štěpánkův mlýn

Slabův, Štěpánkův mlýn
83
Sedlecká
Jistebnice
391 33
Tábor
Jistebnice
49° 29' 13.3'', 14° 31' 39.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Několik desítek metrů od náměstí v Jistebnici, v Sedlecké ulici stojí zbytek mlyna s pestře vymalovaným štítem. Před časem tragicky zahynul jeho poslední majitel a obyvatel Vilda Štěpánek, svérázná místní postava.
Smutná
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Obecní kronika města Jistebnice - rok 1927:

"Pan Vilém Berger a pí Marie Brgerová prodali "Slabův mlýn" panu Rudolfu a Josefě Štěpánkovým (mlýn č.p.84 -CHYBA) za 100,000,- Kč, čímž přechází majetek rodu Slabů po letech do cizích rukou."

Obecní kronika města Jistebnice:

Téhož roku 1942 byl zastavem provoz a zároveň uzavřen německými úřady mlýn V. Štěpánka jako nerentabilní. Jelikož charakter postiženého byl rázu závistivého a udavačského došlo ke komplikacím s mlýnem Štěpána Bergera."

Vilém Štěpánek byl za udání odsouzen Lidovým soudem v Táboře na doživotí.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Okresní národní výbor v Táboře
Zn. VIII/1-515.33-1952 V Táboře dne 10. listopadu 1952

Paní
Josefa Štěpánková
Jistebnice čp.83

V ý m ě r
Podle ustanovení §u 1 vl.n.121.43 Sb. zaniká živnostenské oprávnění, není-li živnost v provozu déle než 6 po sobě jdoucích měsíců bez ohledu na to, zda neprovozování bylo oznámeno živnostenskému úřadu či nikoliv. Živnostník je povinen vrátiti živnostenský list nebo koncesní listinu živnostenskému úřadu.
Okresní národní výbor v Táboře rozhoduje, že vládní nařízení č. 121/43 Sb. vyhovuje ústavnímu článku 2 odst. 1. ústavního dekretu prezidenta republiky ze dne 13.8.1944 č. 30/1945 Sb. o obnovení právního pořádku, ježto se ani svým obsahem nepříčí znění nebo demokratickým zásadám čs. ústavy, ani nepatří do skupiny předpisů, jež byly z používání naprosto vyloučeny a lze je tudíž ve Vašem případě právem použíti.
Podle úředního zjištění neprovozujete svoji živnost .................................................................
….........................................mlynářskou, kterou jste vedla vdovským právem...................................
se stanovištěm v Jistebnici čp.83 déle než 6 po sobě jdoucích měsíců a proto Vaše živnostenské oprávnění podle §u 1 vl.nař.čís. 121/43 Sb. zaniklo.
Vzhledem k tomu jste povinen vrátiti do 8 dnů po pravoplatnosti toho to výměru originál živnostenského listu /koncesní listiny/ ze dne 27.11.1945 čís. 26634 čís. 34/45
Neuposlechnutí a nesplnění této povinnosti může býti potestáno podle §u 3 vl.n.č.124/43 Sb.
Potvrzení o vrácení živnostenského listu /koncesní listiny/ bude Vám vydáno po splnění Vaší povinnosti a současně bude oprávnění vymazáno ze živn. rejstříku.
Proti tomuto výměru lze se Vám odvolati do 15 dnů po jeho doručení ke krajskému národnímu výboru v Českých Budějovicích podáním učiněným u okresního národního výboru v Táboře.
Hospodářská referentka:
10.12.52 podpis nečitelný

S tím souvisí i úřední záznam z 23.12.1952:
Úřední záznam
Věc: Rudolf Štěpánek, mlýn, Jistebnice. Zánik živnosti.
Šetřením bylo zjištěno, že shora uvedená živnost je delší dobu mimo provoz, její majitel R. Štěpánek zemřel a vdova Josefa Štěpánková je v Domově pro přestárlé „Charita“ v Táboře.
Živn. oprávnění na mlynářství ze dne 27.11.1945 čj. 26634, čís. rejstříku 34/1945 je proto nutno zrušiti.
Zrušení živnosti budiž označeno v živn. rejstříku řemeslných živností pod pol. 34/45 a v kartotéce živností.
23.12.1952, podpis nečitelný

Obecní kronika města Jistebnice - rok 1958:

Z rozhodnutí lidového soudu v Táboře budovy a veškerý movitý majetek po zemřelém V. Štěpánkvi připadnou zdejšímn MNN (pozemnky převzalo naše JZD). Dědicové odmítají přijmout majetek - má cenu 6.000 kčs a dluhy na něm váznou 16.000 kčs."

 "Na podzim 1970 se začalo se stavbou administrativní budovy a garáží uhelných skladů na místě bývalé Štěpánkovy sádky (jednalo se o nádržku) proti domu č.p.232."

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Slaba
 • Štěpánek

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - Rudolf Štěpánek (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    přízemní
    • skládaný bedněný štít
    • malovaná výzdoba fasád a štítů
    • kamenické prvky barokní a mladší
    • dveře
    • okno
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • prostup pro hřídel vodního kola
     • zcela bez technologie aj.
     Podle zápisů ve Vodní knize I, p.č.vložky 143 OÚ v Táboře z konce 80.tých let 19.století se mlýn nazýval Slabů od jaktěživa, držitelem byl Antonín Slaba a provozoval pouze mlynářskou živnost. Mlýn měl dvě složení a stoupy a poháněly jej dvě kola.
     Informace o poslední technologii a stavu mlýna jsou uvedeny ve Vodoprávním výměru OÚ v Táboře z 16.9.1935 a Plánu mlýna pana Rudolfa Štěpánka, mlynáře v Jistebnici č.p. 83, měřítko 1:100. Oba dokumenty jsou uloženy v SOkA v Táboře. V mlýně byla v roce 1935 tato technologie:
     - 1 Prokopova válcová stolice;
     - 1 český kámen průměr 74 cm;
     - 1 loupačka staršího typu;
     - 1 třídič a drobné příslušenství včetně 3m dlouhého válcového vysévače;
     - motorová rezerva - naftový motor f. Novák z Mladé Boleslavi o výkonu 6 HP.
     Oproti roku 1879 v lednici jen jedno kolo
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • stoupa
     • náhon
     • akumulační nádržka
     • lednice
     Voda se přiváděla náhonem od mlýna č.p.64 a od rybníka Chadimáku do mlynský nádržky. V roce 1935 se voda z nádržky přiváděla do betonových vantrok krytých betonovým poutrubím průměru 40cm. Poutrubí bylo 11,5,m dlouhé. Vantroky byly obezděny betonovou zídkou. Délka vantrok 3,3m, šířka 1,18m, výška 1,15m. Z vantrok se voda vedla dřevěným žlabem na kolo o průměru 4,4m, šířky 0,93m.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Typnaftový motor
     StavZaniklý
     VýrobceB. Novák, Mladá Boleslav
     Popisnaftový motor f. Novák z Mladé Boleslavi o výkonu 6HP
     Typnaftový motor
     StavZaniklý
     VýrobceB. Novák, Mladá Boleslav
     Popisnaftový motor f. Novák z Mladé Boleslavi o výkonu 6HP
     Historické technologické prvky
     dvojnásobná
     Žádná položka není vyplněna

     Místo uloženíSOA Třeboň
     Název fondu
     Název archiválieObecní kronika Jistebnice
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signaturahttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&lang=cs&doc
     Místo uloženíSOA Třeboň
     Název fondu
     Název archiválieObecní kronika Jistebnice
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signaturahttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&lang=cs&doc

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     28.9.2015 19:03 uživatelem pepino

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 3.5.2019 08:30
     Radomír Roup 11.6.2018 13:27