Co člověk získá na mouce, může ztratit na otrubách.
(německé přísloví)

Kvěchův, Výrkovský mlýn

Kvěchův, Výrkovský mlýn
10
Zahrádka
391 31
Tábor
Klokoty
49° 24' 47.4'', 14° 36' 59.2''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn na řece Lužnici pod obcí Zahrádka stál již ve 13. století. V 16. století patřil k nejbohatším a mlel zde rod Malých. Ti se začali psát Výrkové, podle toho jak jim všichni říkali, neboť měli vykulené oči a připomínali tak výra. První datum na štítě mlýna připomíná rok, kdy mlýn koupil a ujal se mlýna první mlynář z rodu Kvěchů. Tomuto rodu patří mlýn dodnes i přes nepřízeň věků.
Na jih od středu obce.
Lužnice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1374 - smlouva o dělení zboží  mezi bratry Petra, Jana a Oldřicha z Rožmberka: k Oldřichovu dílu náležely mlýny pod Dražicemi (nynější Bredovský), tři mlýny pod Klokoty,  mlýn Na Vrbici a nynější mlýny Brdlíkovský, Papírna a Kvěchovský.

Na strmém ostrohu nad Kvěchovským mlýnem se prý usadili radikální adamité, vypuzení z Příběnic

1459 Jan z Rožmberka prodává vsi Zahrádku a Dražice se třemi mlýny a lesy Vlásenici a Ohrazenici Petru Růžovi a Beneši Haldovi, měšťanůn táborským

na mlýnech tehdy hospodařili mlynář Dušek, který platil 33 1/2 grošů, mlynář Křížek, jež platil Dražickému faráři ročně 20 grošů a každý pátek ryb za 8 denárů, mlynář Klíma, jenž oplatil faráři dio roka 14 1/2 grošů. Tito mlynáři byli patrně držiteli pustého Vrbického mlýna a mlýnů Matouškovského a Kvěchovského, nelze ale určit, který pocházel z kterého mlýna. 

Dušek byl možná majitelem Kvěchovského mlýna, jelikož platil nejvíce a v 16. a 17. stol. byla hodnota Kvěchovského mlýna vyšší než mlýna Matouškovského a Vrbického. Navíc mlynáři z těchto dvou mlýnů platili úrok Dražickému faráři, kdežto mlynář Dušek světské vrchnosti.

poč. 16. stol. mlynář Janek Malý platí z mlýna 33 grošů a 5 denárů (tedy tolik jako mlynář Dušek v roce 1459!)

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1564 Jan Malý zemřel, mlýn přebírá syn Marek (Mareš) Malý

Jakub Malý

1564 mlýn přebírá jeho syn Petr Malý, zvaný Píša Výrek, ten však brzy zemřel a na mlýně hospodaří jeho vdova

děti již nesly přijmení Výrek (Vejrek), podle něhož mlýn získal jméno Výrkovský

8. března 1578 mlýn předán Petrovu synu Janu Výrkovi, spolu s mlýnem Jan převzal 3 krávy, 2 telata, 2 voly tažné, včely, železa, kameny mlýnské, tři voškrty, 2 kypřice a hospodářství polní, vše za 220 kop míšeňských

1590 nebo 1591 zemřel Jan Výrek, na mlýně hospodaří vdova Dorota, do roku 1594 splácí podíly dědicům

1600 jedinou dědičkou Alžběta Výrková

1606 učinila  smlouvu s táborskou obcí o prodeji mlýna u Vejrků za 250 kop, vzápětí jej však prodala Václavu Kvěchovi za 450 kop míšeňských.

Kvěch zaplatil 150 kop, dále přislíbil 50 kop o sv. Havlu, zbytek měl  od roku 1607 splácet po 15 kopách ročně. Obec k tomu přidala mlynářské nádobí a další náležitosti a navíc oseté obilí. Další vejrunky splatil 1612 (30 kop), 1614 a 1616 po 15 kopách, 1618 30 kop a zbylých 20 kop.

Mlýn měl dvě složení a stoupu s pohonem čtyř kol.

mezi 1618-1620 Václav Kvěch zemřel, na mlýně hospodaří vdova

 

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

mezi 1618 a 1623 umírá Václav Kvěch, do roku 1623 zde hospodaří jeho vdova

1623 mlýn přebírá vnuk Václava Kvěcha Matouš Kvěch, mlýn má 2 složení a stoupu, náleží k němu 16 korců polí a louky na dvě fůry sena

kol. 1710 syn Pavel Kvěch

1723 syn Jakub Kvěch, později na mlýně v Drhovicích

1734 Vojtěch Kvěch

1736 Jan Kvěch, od 1774 na výměnku

1774 postoupil synu Vítu Kvěchovi za 2000 zl., aby tak zaplatil vlastní dluhy ve výši 200 zl., podíly které si vybrali dcery Anna a Mařena a zeť Vegr a věno pro neprovdané dcery.

1808 syn Jan Kvěch, mlýn o 3 složeních a stoupě s poli, lukami a lesy v ceně  8000 zl. Podle dovětku v předávací smluvě může Jan předat mlýn jen některému svému bratrovi

1810 Janův bratr Josef Kvěch přebírá mlýn za 8000 zl., k mlýnu náleží 6 polí, 5 luk, 8 pastvišť a 5 lesů, na Hrbech 10 polí, 4 louky, 5 pastvin a 2 lesy.

syn Josef Kvěch ml. přebírá mlýn za 20.570 zl. a 80 krejcarů

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1859-60 při vyměřování daně spočítán výnos mlýna na 525 zl. rak.čís.

syn Josef Kvěch ml. přebírá mlýn za 20.570 zl. a 80 krejcarů

17. března 1887 mlýn vyhořel, do té doby dřevěná mlýnice byla nahrazena zděnou s francouzkým složením, dvěma českými složenímu a krupníkem, 15 června 1887 spuštěn

1900 Josef a Anna Kvěchovu přikoupili od manželů Maršových roli, 3 pastviště, louky a les u Zahrádky za 1.840 zl. neboli 3.680 K. 

1901 přikoupili od manželů Dvořákových pozemek u Klokot za 240 K

1930 Václav Kvěch

15. března 1940 mlýn těžce poškozen povodní, zničeno staré dřevěné obytné stavení s pavlačí čp. 10, rodina se přestěhovala do nově vybudovaného stavení   čp. 15

za okupace mlýn odstaven  a zapečetěn, ponecháno jen vodní kolo pro pohon dynama pro osvětlení a pohon zemědělských strojů

po válce již provoz neobnoven

1948 Václav Kvěch nucen odevzdat živnostenský list

 

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

1950 Václav Kvěch prohlášen za kulaka, byl mu postupně odebrán živý i mrtvý inventář, pole a lesy o výměře 29 ha, musel přijmout zaměstnání na městské pile v Táboře

SokA Tábor, Fond ONV Tábor: Výměrem VIII/1-515.33-1952 z 9. července 1952 bylo poslednímu mlynáři na Kvěchovském Mlýně v Zahrádce čp.10 Václavu Kvěchovi nařízeno vrátit živnostenský list s odůvodněním, že více než 6 měsíců neprovozuje svoji živnost.

1960 zapečetěno vodní kolo, mlýn zůstal bez elektřiny

dluhy spláceny prodejem pozemků městu Táboru pro rekreační chaty

1972 zemřel Václav Kvěch, mlýn připadl synovi Václavu Kvěchovi ml., nesmí s ním však disponovat, dokud nevypaltí zbylých 5 sourozenců (což se stalo až 1997)

na místo rozpadlého vodního kola zabudovány dvě staré Francisovy turbíny pro výrobu elektřiny

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

vnuk Tomáš Kvěch

(hostotrii doplnil jšk dle J.Klempery)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Dušek
 • Malý
 • Výrek
 • Kvěch

Historie mlýna také obsahuje:

1459 Dušek (?)

kol. 1500-1564 Janek Malý

1564 Marek (Mareš) Malý

Jakub Malý

1564  Petr Malý, zvaný Píša Výrek

vdova

1578-1590 (1591)  Jan Výrek

1590 (nebo 1591) vdova Dorota

-1600  Alžběta Výrková

1606-1618 (1620) Václav Kvěch

1618(nebo 1620)-1623  vdova

1623  Matouš Kvěch

kol. 1710 Pavel Kvěch

1723  Jakub Kvěch,

1734 Vojtěch Kvěch

1736-1774 Jan Kvěch

1774 Vít Kvěch

1808 Jan Kvěch

1810 Josef Kvěch

syn Josef Kvěch ml. 

1930-1972 - Václav Kvěch (RR)


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
    do požáru 1887 dřevěný, poté znovu vystavěn z kamene
    1876 stáje pro hovězí dobytek
    1891 pila
    1905 stodola
    1940 povodní zničena stará dřevěná obytná budova s pavlačí (čp. 10)
    nové obytné stavení Zahrádka čp. 15
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
      Žádná položka není vyplněna
      1623: 2 složení a stoupa
      1827: 3 složení a stoupy
      1887 po požáru: 1 francouzské složení, 2 česká složení a krupník
      Zaniklý
      • pila
      • stoupa
      Dochovaný
      • výroba elektrické energie
      pila zřízena 1891
      • jez
      • turbínový domek
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1618: 4 kola
      1930: 2 kola na spodní vodu,hltnost 1,465 m3/s, spád 1,35 m, výkon 8,7 HP
      kolo se v 60. letech 20. stol. rozpadlo
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1618: 4 kola
      1930: 2 kola na spodní vodu,hltnost 1,465 m3/s, spád 1,35 m, výkon 8,7 HP
      kolo se v 60. letech 20. stol. rozpadlo
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Výrobce
      Popis2015 MVE: 1 x Francis, 1 x Kaplan, celkový výkon 25 kW
      Typturbína Kaplanova
      StavDochovaný
      Výrobce
      Popis2015 MVE: 1 x Francis, 1 x Kaplan, celkový výkon 25 kW
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorVáclav Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách V
      Rok vydání2002
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnístr. 98 a 112
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje25.3.2016
      AutorVáclav Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách V
      Rok vydání2002
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnístr. 98 a 112
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje25.3.2016
      Autor
      NázevMatriky FÚ Tábor
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=0&doctree=1nrta&id=7853
      Datum citace internetového zdroje25.3.2016
      Autor
      NázevSčítání lidu pro obec Zahrádka
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=0&doctree=1skcdzc&id=604450
      Datum citace internetového zdroje25.3.2016
      AutorSedláček August
      NázevPAMĚTI KVĚCHOVSKÉHO MLÝNA POD ZAHRÁDKOU
      Rok vydání1906
      Místo vydáníTábor
      Další upřesněníVydáno v roce 300. výročí, co první Kvěch se v bývalý mlýn Vyrkovský uvázal.
      OdkazSOkA Tábor, sign. B-75
      Datum citace internetového zdroje25.3.2016
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 33
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

      Vytvořeno

      25.3.2016 09:51 uživatelem pepino

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 10.9.2017 14:28
      Radomír Roup 24.6.2018 15:54
      doxa (Jan Škoda) 21.9.2018 10:58