Mlynář zbohatne, když se mlýn hýbe,
a ne když se ukládá do postele.
(německé přísloví)

Filgasův mlýn

Filgasův mlýn
69
Lužná
75611
Vsetín
Lužná u Vsetína
49° 14' 28.4'', 18° 1' 14.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn s bohatou historií.
Uprostřed obce
Senice
nepřístupný

Obecná historie:

Historie Filgasova mlýna sahá do roku 1682, kdy se Mikuláš Filgas stává v Lužné svobodným fojtem.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mikuláši Filgasovi, manželce a potomkům jeho...... Jana Volfová-Hovořáková

Mikuláš Filgas, bývalý fojt v Polance, se od 29. září 1682 stal svobodníkem v Lužné, kde
získal mlýn a pilu, spolu s výsadami, jakými bylo osvobození od placení peněžitých dávek
a vykonávání robotních povinností.
Se svou rodinou Filgas přesídlil do nového
bydliště a velmi aktivně se snažil co nejvíce
rozmnožovat své získané malé „panství“, sa-
mozřejmě především pro své potomky. Jak
vyplývá ze stížností poddaných brumovské-
ho panství, jeho vlastní fi nanční zdroje nebyly
zřejmě dostatečné, takže si vypomáhal pomo-
cí půjček od bohatých měšťanů z Vizovic. 1 Po-
dařilo se mu tak získat další nemovitosti, avšak
splácení jeho dluhů vázlo a problémy z toho
vzniklé přešly v plné míře na jeho nástupce,
syna Mikuláše Filgase mladšího.
Dva Mikulášovy mlýny
První velký nákup uskutečnil Mikuláš Filgas
starší dne 15. července roku 1689 na zámku
ve Vsetíně. O průběhu celého, patrně dost
složitého obchodního jednání vypovídá listina
hraběte Jiřího Illeszházyho, jenž považoval za
potřebné podrobně vypsat a vyjasnit všech-
ny tehdejší okolnosti, jako by předjímal, že o
„podluženský mlýn“ se v budoucnosti povedou
urputné spory mezi původními majiteli, rodinou
Slovákových, a Filgasovými potomky.
„My, hrabě Jiřík Illeszházy (...) uvozuje
všem vůbec, že přijdúce před nás Mikuláš Fil-
gas, fojt luženský, strany mlýna Martina Slo-
vákového pod Lužnú ležícího, poslušnú tuto
zprávu nám dal, že předjmenovaný mlynář do
VALAŠSKO 2011/1

velikých dluhův upadnuvše, nemajíce odkud
věřitelův svých spokojit a vyplatit, tenže mlýn
svůj pod Lužnú ležící do prodaje postúpit při-
nucen jest, na kterýž jeho ihned pobízel, aby
ho odkúpil, on však ale bez povolení našeho
a ofi círův našich nikoliv toho učiniti nechtěl.
Mlynář pak, byvše pak od věřitelův svých sú-
žen, nadepsaný mlýn do Lidečka Jurovi Tru-
dovi zaprodal a hned hotových peněz padesáti
rýnských od něho vyzdvihl, což vyrozumivše
fojt náš luženský, ihned to v nebytosti naší ode
mě, ofi círům našim vsetínským oznámil.“ 2
Mikuláš Filgas měl o výhodnou koupi mlýna
tak velký zájem, že požádal úředníky, aby ne-
brali peníze od Jury Trudy z Lidečka, ale sám
ihned složil oněch 50 zlatých. Hrabě Illeszhá-
zy dokládá, že jakmile přijel na Vsetín, opět jej
Filgas navštívil s žádostí, aby mu zakoupení
mlýna povolil. Stalo se tak po naznačeném a
patrně tvrdém vyjednávání, které skončilo vý-
hodně především pro vrchnost: „Témuž Miku-
lášovi Filgasovi, fojtovi našemu luženskému,
manželce jeho a dítkám na vše budúcné časy
podstupujeme a odbavujeme, za kterúžto naši
lásku a milost jemu prokázanú ihned on také
nám nad sumu dle smlúvy mlynářovi Martinovi
z Lužné (...) ještě sto a dvacet rýnských nad
dal a odvedl.“ 3
Mikuláš dosáhl svého, zaplatil celkovou
sumu 170 rýnských a mlýn se ocitl v jeho
vlastnictví. Určitě byl tenkrát přesvědčen o
tom, že se jedná o vynikající investici, neboť
tento mlýn vrchnost hodnotila jako „na dobré
vodě ležící“ . 4
Z nedatované listiny hraběte Mikuláše Illesz-
házyho vydané v roce 1689 (nebo krátce po
tomto datu) 5 vyplývá, že hrabě prodal Mikuláši
Filgasovi ještě další mlýn a valchu v Lidečku,
a to za „padesáte zlatých rejnských“ . Zdali Fil-
gasovi tento nově nabytý majetek skutečně
spravovali, či jestli jej výhodně prodali, o tom
prameny mlčí.
Louka Pláňava
V rozhojňování svého majetku pokračoval
Mikuláš Filgas také pronájmem louky od vrch-
nosti, za kterou platil 10 zlatých ročně. Jmeno-
vala se Pláňava a ležela nad panským šenkem
v Lužné. Tato informace pochází z písemné
prosby o prominutí dávek Mikuláše mladšího
Filgase, jak se sám označoval.
Panský šenk v Lužné stavěla vrchnost v ro-
ce 1711, což vyplývá ze stížnosti obce Lačnov
na neúměrné robotní zatížení. Ve výčtu všech
povinností je uvedena také tato stavba, při kte-
ré museli obyvatelé Lačnova pomáhat. 6
Mikuláš mladší ve své prosbě odkrývá ne-
utěšené poměry, v jakých rodina žila po roce
1708, a svou neschopnost platit dávky z pro-
nájmu louky obhajuje tím, že „i po smrti mého
nebohého otce já jakožto jeho vlastní syn
v takovém nájmu neb platu jsem zůstával, že
pak skrze nešťasný rebelantský pád téměř o
všechno svoje mění a hospodářství přijdúce
neměl jsem toho dostatečného způsobu, ne-
boť svých blízko domu majících luk a vyprave-
ných rolí čím zasívati, ta pak Pláňava na stra-
ně budúce, po tom nešťasným pádě pořádně
za 3 léta bez mého nejmenšího jí užívání tak
zůstávala, kterú rok při roku lidi a poddaní
zdejší pasením svého dobytka (...) užívali (...)
a kvaltovně na mě svodili“ . 7
Mikuláš, jenž měl podle otcova záměru ne-
jen užívat nabytý majetek, ale dále jej zvětšo-
vat, se však po ničivém vpádu rebelantů ocitl
na pokraji existenčního boje. Po celé tři roky
byl stěží schopen obdělávat svá pole, neměl
z čeho platit pronájem louky, řešil problémy se
zadrženými platy od vrchnosti, tlačili na něj vě-
řitelé a „podluženský mlýn“ , za který ročně pla-
til čtyři rýnské a za nerobotování dva rýnské,
nepřinášel zisky, naopak, i ten byl za nájezdu
kuruců spálen.
stěžoval na ty, kteří jej nerespektovali a zá-
měrně, zcela beztrestně mu svým dobytkem
spásali louku Pláňavu.
Ostatně, podobně jako se vedlo někdejšímu
fojtu Mikuláši Filgasovi v Polance, vedlo se i
fojtu Mikuláši mladšímu v Lužné, přestože ten
ve zdejší komunitě vyrůstal. Lze tak opět usu-
zovat z matričních zápisů, které naznačují jis-
tou sociální izolaci rodiny. 9
Mikuláš mladší se svou ženou Kateřinou byli
v letech 1707-1714 za kmotry dětem ze sedmi
luženských rodin, Mikuláš jen jednou svědčil
na svatbě. Oni sami měli pro své děti kmotry
Poláchovy ze Střelné. Z toho lze usuzovat, že
Kateřina Filgasová mohla z této rodiny pochá-
zet a že ani ona neměla v Lužné rodinné záze-
mí. Její druhý partner, Jan Trochta z Francovy
Lhoty, se po sňatku s ní ujal úkolu fojta, man-
žela a poručníka sirotků s takovou vehemencí,
že se podepisoval přímo jako Jan Filgas.
Manželé Trochtovi velmi rychle vytlačili jiné
kmotry a ujímali se této funkce tak cílevědomě,
že to budí dojem, jako by si tím své sousedy
chtěli zavázat. Přesto si i Jan Trochta musel
vrchnosti stěžovat na to, jak Lužňané svévolně
porušují jeho práva: „Já některý rýnský peníz
na handel máselný mezi poddané, v potře-
bách všelijakých postavené, sem rozpúčil a
poddané založil, že pak ode mě v tomž handlu
v dědině naší někteří se nacházející překážku
činiti protiv nadání Filgasovi a potomkům jeho
danému se opovažují...“ 10
Děti Filgasovy
Z dětí Mikuláše Filgase a Kateřiny přežili tři
chlapci. První z nich, Mikuláš, se poprvé oženil
roku 1722 s Kateřinou, dcerou Štěpána Baro-
na z Lužné, a Doroty, dcery Matěje Zelišky ze
Zděchova. Druhý sňatek slavil v roce 1730, a
to s Annou, dcerou Kašpara Michala z Polan-
ky, jehož otec Jan Michal byl polanský šenkýř,
a protože Kašparovo jméno znělo neobvykle,
jeho potomci je získali jako příjmení (rodina
Kašparova v Polance a později i v Lužné).
POZNÁMKY
1 Volfová-Hovořáková, J.: Příběhy rodiny Filgasovy z Luž-
né. In: Valašsko 25, 2010/2, s. 7-9.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Filgas

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  07 2017
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    přízemní
    Obytná část a mlýnice zděná, hospodářská dřevěná.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis1kolo HD, 66 l/s, 3,60m, 1,50kW.
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis1kolo HD, 66 l/s, 3,60m, 1,50kW.
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       Žádná položka není vyplněna

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Vytvořeno

       14.3.2019 08:08 uživatelem jbarcuch

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 19.3.2019 19:13